Responsive Ad Slot

Sakawrdai CHC thawktu an indai naw hle

Friday, March 20, 2015

/ Published by VIRTHLI
Sakawrdai, March 20, 2015: Sakawrdai Community Health Centre (CHC) chu thawktu pahni transfer an ni leiin, thawktu an indai naw hle thu dawng a nih. Hieng ang CHC hi dan dungzui chun Doctor 4 specialist le khum 30 um ding a ni a, amiruokchu 30 percent chauh implement ala ni a, tuhin Nurse 3 le Doctor pakhat chau an um a nih. Hi le inzawm hin VC hai chun a thei ang anga hma lak an tum baka a khuo kawl vel hai khawm incha khawma procession hai chen khawm nei an tum hiel thu dawng a nih.

Hi thu hi bieltu MLA kuomah khawm an inthlun ta a, a thei ang anga hma la dinga an tiem thu dawng a ni bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate