Responsive Ad Slot

Mihriem Mamaw

Wednesday, February 25, 2015

/ Published by VIRTHLI
~H. Zate

Mihriem hin hi khawvel a hin dam san ei nei a, chu ei dam san chun hring a sukinhawi a, hringnun hmang a sukdanglam hlak a nih.

Mihriem hin ei dam san tak chu hlutna hi niin a'n lang a, ei mamawtak khawm hlutna hi a ni rawp hlakin a'n lang a, Dit le duthusam hai, nina le ropuinahai khawm hi hi hlutna ei dit lei hi a ni rawp hlak. Chu hlutna ei neina a chun hlimna a um a , thlamuongna ei nei hlak.

Mihriemin a mamaw chu iengtiklaikhawma a hlutna hmun le mihriem a nia. Hienglei hi annawm ngaizawng ei ti a kawppui chena ei zawng hlak a sung le kuo ei nei. Anni a chun hlutna ei nei a, ei bawrsawmlai le ei sietlaitak a khawm an laka chun hlutnawna reng reng ei nei ngai nawh. Tar le natna in a bawm a zun le ek inthiel ngai a um khawmin anni a chun ei hlutna a pangngai ran hlak a, chu hlutna chu a nih khawvel hin a zawng rawp hlak chu!

Chu hlutna phena chun thildang a la um a, chu chu ' Ienglai khawm a ei zalenna' hi a nih. Mihriem a tunga ngir ta phawt chun hi hlutna; iengtiklai khawma zalenna hmun hi ei mamaw le dit, ei zawng rawp hlak chu a ni awm ie. Naupang chun a nuom nuom a thaw theina, a nuom zawng a hmu theina, a ditzawng a ngen ngamna chu a ngaina rawp hlak.

Chuong ang chie chun mihriem hin ei zalen ve-na hmun ei zawng a, chu chu sukchiengtu ding chun 'khuol khuo a um nek chun mani inah, rap in tawp khawm nisien ei thlakhla lem rawp hlak a nih' . Ei In ei ngainat em em nasan chu inphalam derlo a, ei hlutna ei zalenna hmun a ni lei a nih.
Mihriem thil dit le zawng dang nawk chu 'ienglai khawma ei"thlamuongna' hi a ni nawk a, ti dawr dawr a umna nek chun hmun ralmuonga thlamuong taka um ei thlang lem rawp hlak. Hi thlamuongna hi tina, inlauna, intarna le ngainepna in a bawm ve lo a ni a, chu hmuna chun hlimna, lawmna a um a, lungril a muong a, chu hmuna chun rinumna khawm hi a tuor a hadam a, ruopui van-awn khawm malsawm-ruotui a'n chang hlak. Chu hmuna ngei chun hadamna a um a, nun a muong a, sawlna khawm hadamna in a hne hlak.

Mihriem thil zawng le a hlutna a a mamaw dang chu 'iengtiklai khawma a ngaidan le ditdan a'n lal ve-na' hi a ni a, ei ngaidan le ditdan le ngairuot hai a'n lal nawna le ei ngaidan in kawngro a sut ve nawna a chun nun a zalen naw in thla a muongnaw a, hlutna ei neinaw a nih. Hi hmuna hin chu hlutna nekin bawi nina a tam lem hlak.

A tawp taka ding chun ngaingam taka ei tluk lut theina hmun hi ei zawng le mamaw a ni a, chu hmun chu ei hlutna hmun a ni bawk. Ngaingam taka ei tluklut theina hmun a chun nun a zalenin thla a muonga, ngaidan a'n lal ve a, hlutna ei nei ve hlak. Chu hmuna chun nun hlimna a um a, tha a tho in lungngaina khawm chu hmuna a tuor an hawi a, rinumna khawm lawmna hnar a'n chang rawp hlak. Zanril, sun, zingkar a khawm tluklut ngamna'hmun ngei chu a lo nih hlutna le ngaingamna le thlamuongna hmun chu.

Hmar Rûn,
Thingdawl
23 February 2015
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate