Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Feb 10, 2015

Tuesday, February 10, 2015

/ Published by VIRTHLI
Public Toilet bawl zo thar hawng
CCPur : Tipaimukh Road Area Transport Devpt. Association (TRATDA) hmalakna hnuoia TRATDA Ticket counter, Opp. Laitui, Tipaimukh Road-a Public toilet bawl zo thar chu zani 7:30AM khan Pu Lalsanglien, ZEO, CCPur chun khuolliena thangin mipui hmang thei dingin a hawng. Pu Lalsanglien chun, mipui hmakhuo ngaia TRATDA in hiengang thil an thaw chu lawmum a ti thu hrilin ei ram le hnam hmasawnna a nih tiin a hril. Sawrkar-a inthawk thangpuina sum thang lova thiltha ei thaw hin ei ram le hnamin hma a sawn ti an entir a nih tiin a hril bawk. CCPur mipui hai chu public property hai hi a neitu ei nih ti inhrie a enkawl dan ei thiem a pawimaw a, mipui hai chu tha taka enkawl dingin Pu Lalsanglien chun a ngen. Mahajon Mangkholal chun, tlangram tienga fe
ding passenger han toilet umnaw leia harsatna nasa tak an tuok hlak leia mipui le thangruola toilet hi siem a ni thu, thiltha thaw hin a thawtu le sum seng zat puonglang kher a tul naw a, thilthathawtu chu Pathienin a hriet tiin a hril a, a hmangtu hai chun fai le thienghlim taka enkawl dingin a ngen.

Class XI & XII question a hungtlung tah
CCPur : Council of Higher Secondary Education Manipur (CoHSEM) huoihawtna hnuoia Higher Secondary Examination (Class XI & XII) hung um dinga Churachandpur Private Centre-a ding Question papers hai chu zanikhan CCPur hung phurtlung an ni tah. Question paper hai hi zanikhan CCPur Private Centre-a Officer in-Charge han CCPur Police Station-ah a kim le kim naw an enfel. Question hai hi exam ding ni niah Police station-a inthawk phurdawk pei ning a tih.

Power connection drive Feb. 14 chen
CCpur : CCPur khawpui sunga electric permit nei lova zawmtu hai ta dinga permit hni theina hun Feb. 9, 2015 chen dinga ti kha Feb. 14, 2015 chena dinga suksei a nih. Hi hnunga chun phalna nei lova electric latu hai zawngsuokna sin tan ning a ta, a tul anga thilthawtu dingin Police hmang ni bawk an tih tiin DC, CCPur thun inhriettirna a siem.

Guite Road chungthu an hriltlang
CCPur : Zanikhan Pu Vungzagin Valte, Parliamentary Secretary inrawinain a chengnain-ah Col. J.K. Adhvaryu, Chief Engineer, Project Sewak, Dimapur; Lunminthang Haokip, DC, CCPur; K. Vungzamawi, ZEPADA le CO BRTF Thanlon han 103B Guite Road chungthuah meeting an nei. DC CCPur chun BRTF hai chu CCPur-Singngat inkar lampui a sietna hai an rang thei anga siem tha dingin BRTF hai a ngen a. BRTF chun compensation thuah DPR zieklut a ngai thu le, hi thua Feb. 14, 2015 in SDO/CCPr, SDO/Thanlon, PWD, Forest hai thanga joint survey thaw dingin an
rel. Col. J.K. chun, Ministry of Road Transport in sum a la hung pek naw bakah ECP mode a tender ko a tum a, tender a ko chun BRTF kuta a lut tanaw ding thu hrilin tuhin process a fe mek a,
lampui siemna BRTF kuta pek a ni phawt chun sanction a nia inthawk thla 3 sungin sin tan nghal ning a tih tiin a hril.

Zomi Idol, 2015 ah mi 10
CCPur : Global Zomi Idol, 2015 a India aiawa thang ding mi 2 thlangsuokna dinga Zogam Artiste Association (ZAA) in Zomi Idol India, 2015 an huoihawtna le inzawma Feb. 7, 2015 a YPA Hall, Hiangtam Lamka hmuna Semi Final neia um result chu Feb. 8, 2015 khan puonglang a ni a, mi 10 an la tling a, hienghai lai hin Lawmnakim d/o Edward T.C. Hrangate, Light House Lane khawm a thang. Feb. 14, 2015, 3PM khin Final Round nei ning a tih. Final round a Hall ticket pakhat man Rs. 50 ni dingin ei thu dawngna chun a hril.

DHS/NHM Review meeting
CCPur : February 11, 2015, 11AM khin CMO Conference Hall-ah 4th Review Meeting of Executive Committee of District Health Society/ NHM um a tih. Hi huna hin MO CHC le PHCs haia MO incharge; Medical Supdt;, DFWO/Member Secy; Distric Leprosy office, TB Officer, DACO, Dist. Malaria Officer le Block Prog. Managment Unit hai thang an tih. Hi huna hin ASHA incentives, Report, PIP 2015-16 propsal, MCTS/HMIS sukhrat dan ding, financial issues etc hai hriltlang ning a tih.

Review meeting
CCPur : Feb. 12, 2015, 11AM khin Thanlon Block hnuoia Govt. Schools haia Admission drive thuah ZEO, CCPur Office chamber-ah Thanlon biela Govt. Schools haia Headmasters/ Headmistress haileh review meeting um a tih.

Bike inrukhmang
CCPur : February 6, 2015, 4:30PM vel khan Tiddim Road, Hebron Veng, N. Lamka-a in nghat Mr Khamlalmuan Thomte Bike FZS MN01L-2835 chu tu ti hrietlo han an inruk. Hi thua hin CCPur Police chun FIR No. 9(2) 2015 CCP-PS U/S 379 an registered a, Bike hi hmukir tumin an zawng mek.

Pasal pakhat meiin a kang hlum
Aizawl : Zani hmasa (Pathienni) khan Durtlang Mel-5 ah kangmei a suok a, Valbuanga In a kang a, a sunga thil um pakhat khawm laksuok hman um lovin a kang vawng bakah pasal pakhat, PCL Dawngliana (45) a kang hlum. Chun, zanikhan Tuirial Airfield a hmunhnawk dehawnna hmuna mihriem kut bawng hmu a nih. Police han thil umdan an suizui a, Aizawl Civil Hospital ah pasal pakhat kut operation thawa tanbawng a nih ti an finfie a, hi taka inthawk kut bawng neitu an hriet niin ei thu dawngna chun a hril.

Thuoihmanga um mi 2 insuo an ni tah
Aizawl : Feb. 2, 2015 a Chikha le Tuipuibari inkara ramngaw a inthawka thuoihmanga um BRTF Overseer, Hukum Singh le Driver Thangchhuaka @ Zoluta hai chu dam le himin February 7, 2015 khan insuo an ni tah. A thuoihmangtu han BRTF Commanding Officer chu phone hmangin a hnuoia thawktuhai chu Rs. 5,00,000 le nuhmei bun chi Sana 10 vela intlansuok dingin an phut thu an hril.

Editorial
Tui pawimawna

Khawvel um sunga thilhringhai ta dinga pawimaw tak pakhat chu tui hi a ni a; tui hi mihriem siem suok thei a ninaw leiin tui hung insiemna hnar hran hran hai pawimaw dan ei hrietchieng a tul hle. Ei chengna leilung le tui pawimaw dan ziektu India President khawm lo ni tah, India rama Scientist hmingthang Prof. APJ Abdul Kalam “Earth and Water by 2070” ti presentation ropui takel a nei a, khawvelah khawm hi thu hi an lar hle a, khawvel mipuihai ngaihlut a hlaw hle. Tuta khawvel hmang mekhai ta ding chun, tu taka ei ngirhmuna chun tui tiengpangah ei la harsa taluo naw a ni thei; Nisienlakhawm, tui pawimawna ei hriet naw a, mihriem khawsak phunga hmasawnna ei hnawt taluo leia tuihnar inumtirtu thing le ruo, ramngawhai ei sukchereu pei chun, tuta inthawka kum sawmruk vela chun ei nau le tu hai hin tui tlaksam leiin rinum nasa tak an la hung tuor ngei ding a nih ti APJ Abdul Kalam chun presentation-ah an en tir a nih.

Ei chengna rama ngei khawm hi thil hi a hung inlang t an mek. Tuta hma kum 50/60 vel fe liemta le tuta ei ngirhmun khawm hi danglam takel a ni tah; Hi hi tuta kum 50/60 tling ta upahai chun an mit ngeiin an hmu a nih. Tuihnar humhalna chang ei hriet naw a, tuta ang ngirhmun anga ei fe pei chun ei ram la hung hluo pei ding ei nau le ei tu hai, tusawng hung um pei dinghai harsatna le rinumna nasa tak ei maksan ding tina a nih.

Tui pawimawna le harswatna ei tuok mek hi sawrkar thlungpui chun a hriet a. Hi lei hin National Water and Sanitation Awareness campaign a lo huoihawt ta hlak. Tui pawimawna hi inhrilhriet a, tuihnar pawimawzie chieng taka ei hriet a pawimaw a, hi campaign hi ei fepui le ei ngaipawimaw a tul a nih. A thu chun tui hi ei mamaw ti ei hriet tlangpui awm ie. Amiruokchu, tui hi ienga inthawka hung insieng am ana, tuihnar iengtin am humhal ei ta ti ruok hi chu a hrielo tam tak ei la um leiin hi campaign hi uor lema ei thaw a tul a nih.

Tulai tak hin Churachandpur town le a se vela Well hai chu an la kang rawt naw a. Amiruokchu, tuta inthawka thla khat a liem hnunga chun ei Well tui hai hi a la hung kang tawl ding a nih. Chu huna tui harsat dan ding hi hawphur um takel a nih. Tukhawm hin Well thenkhat chu a kang t an ta leiin Public Health Engineering Department (PHED), Churachandpur Division hmalakna hnuoia tuilawng hmanga tui semdar annawleh tui peksuoka um chang venawhai ta ding chun tui harsatna chu namen lo takel a ni nawk tan tah. Tui inchawk naw chun thaw dan ding dang a um si naw leiin nei le neinaw thu hril lovin PHED, CCPur in tui a pek ve naw han lo thei lovin tui man to takin an inchawk zing ta a nih.

PHED, Churachandpur in tui an peksuok dan hi hrietthiem harsa takel a nih. Veng (Leikai) le khuo thenkhat chu a kalkan a, veng le khuo tam lema chun PHED, CCPur Division hin tui hmang seng lo sun le zanin an pek a, an hmang seng naw leiin hmang lovin tui a luong hmang a, PHED CCPur Division hnuoia tui hmu ve lo hai ta ding chun tuornat um tak le hrietthiem harsa takel a nih. PHED, CCPur Division in CCPur Town sunga tui a peksuok le semsuok dan hi District Administration le PHED tienga thuneitu insang han enfelin siem tha hai sienla nuom a um khawp el.

Ex-MLA/Ex-Minister pahni lai umna le an cheng vena Light House Lane area sunga PHED, CCPur Division hnuoia tui peksuoka um an hmu lona hi kum 20 neka tam a ni tah. Hi lai hmun hi PHED tuilawng (pipe) in a hrawtlang a, sienkhawm tui peksuokna ding ver kuokna pakhat khawm a um nawh. Veng le kawtthler thenkhata chun public ta ding ni ngei a ta, sun le zan intan der lova tui peksuok huou huou hmu ding a um. Chuongang pakhat bek chu Light House Lane a um hi pek ve a rem naw a ni ding? Annawleh Light House Lane Area hi tui pek lo ding ti thu dam a um am a ni ding maw? Thuneitu han hung enfel hai sien nuom a um hle.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate