Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | Jan 30, 2015

Friday, January 30, 2015

/ Published by VIRTHLI
Zenghri vengna Naupang 36233 indawntir
CCPur : January 18-20, 2015 inkar sunga Churachandpur District-a IPPI First Round nei sung khan naupang kum 5 le a hnuoitieng mi 36233 hai kuomah Zenghri Vengna damdawi (Polio) indawntir an nih. Hi thila hin Polio Vials 2301 hmang a ni a, a percent zawnga chun IPPI First Round-a CCPur district- a naupang hi damdawi indawntira um chu 98.78% a nih tiin ei thu dawngna chun a hril.

Concerned DDO hai kuoma Duty Certificate
CCPur : Kum 2014 sunga Education Department hnuoia thawk Teachers tam tak sawn (transfer) an ni le inzawmin CPIS Database felnaw leiin teacher sawna um thenkhat chun an thawkna hlui/hmasaa February, 2015 chenin an hlaw an lak a tul a. Hi le inzawm pei hin thawktu sawna um hai chun an thawkna hluia Duty certificates hai laa mani DDO/ ZEO chit kuoma pelut dinga inhriettir an nih. Hi hi Director of Education (S) order thar dungzuia inhriettirna siem a nih.

MPC Hqrts General Assembly
CCPur : Mizo People Convention (MPC) Heaquarters, Manipur 30th General Assembly, 2015 chu vawisun 10:30AM a inthawkin YMA Hall, YMA Complex, Hmuia Veng, CCPur, Manipur-ah nei ning a tih. Hi inkhawmpuia hin Vantlang inkhawm, rorel inkhawm le kum 2015- 2017 inkar sunga thuoitu thar ding hai thlangna um a tih.

Senvawn biela MDC ngir nawk a tum
CCPur : Pu Lalvullien, Congress worker chu ADC, CCPur hnuoia MDC Election hung um dinga hin Senvawn biela inthawk ngir nawk a tum. Hi le inzawm hin biel fangin Senvawn a pan tiin Secy. Tipaimukh Block Congress chun a hril.

Zo Conference Kholmun- ah
CCPur : Ni 2 sung aw ding The Zo Conference –cumcommemoration of the 123rd Anniversary of Chin-Lushai Conference (Fort William), Calcutta ti chu zanikhan Zo Re-Unification Organisaton (ZORO) huoihawtnain Kholmun ground, CCPur-ah tan a ni a, vawisun chen hin nei ning a ta, vawizan hin Gospel Music Nite um bawk a tih.

Anti-Leprosy Fortnight
CCPur : January 30, 2015, 11:30AM a inthawk hin CMO Mini Conference Hall-ah Anti- Leprosy Fortnight Celebration 2015 um a tih. Hi huna hin selected areas haia ASHA members 15 han training nei an ta, hieng ASHA member hai chun an biel chita Leprosy ringhla hai enkai an tih.

Editorial
An thaw dan tha hai chau entawn ding

Ei hla phuoktu pakhatin, hnam dang hai hmusit el lovin, an dan tha hai la veng ei tiu, a lo ti a. Hi thu hi thu tha zawm ngei ngei chi a nih. Hnam var le changkang hmasa lem hai entawn lo chun hmasawnna le inthanglienna chu thil um thei lo le thil ni thei lo a nih. Amiruokchu, hnam dang hai ei entawn khawma a sietna le a that nawna lai entawn lova an thatna lai chau entawn hi ei thaw ding makmaw a nih. Ram hmasawn tasa hai, hnam var le changkang hai ching dan tha, thaw dan tha le nun dan mawi hai chau hi entawnin an thatnawna lai le an suolna hai chu entawn lo hrim hrim ding a nih. Hnam dang hai suolna entawn lova an thatna lai chau ei entawn chun hnam hmasawn, hnam changkang le hnam var ei hung ni ve ngei ding a nih.

Zohnathlakhai hin saphai thaw dan nasa takin ei entawn a. An thaw dan tha hai ei entawn hi chu insir a um nawh. Amiruokchu, an suolna lai le an thaw dan tha lo hai ei entawn ruok hi chu a thatna chiterek khawm a um nawh. Ei hnam sietna intluntu a nih. Ram hausa, hnam var le hnam changkang khawm nihai sienla an thaw dan po po entawn ding tina a ni nawh. An thaw dan tha, an nun dan mawi le thatnahai chau entawn tum seng ei tiu. Indikna, ringumna, felna, faina, lungril lien le hmathlir hla takel an nei hai hi a chin a lienin entawn ei tiu.

Tuta hma deuva inthawk ta khan Korea film le an thil thaw dan haiin Zohnathlakhai lungril a tu hne hle a, thenkhat lem chun an invetchil am a ni ding aw ti thei khawpin a um. A bik takin incheina tieng le an serial film han ei lungril an hne zuol bik. An inchei dan lem hi chu a pumpuiin ei lak a, ei inhmepui am ti tiengpang ruok chu ei ngaituo ve nawh. An incheidan style ei entawn a, inhme tak tak le inhme lo tak tak khawm ei um. Korea mi han an inchei dan style hieng khawpa ei entawn hi mi hung hmu hai sienla an nui an za hle ring a um. An serial film hai po po a tha naw vawng ei tina ni lovin an serial film thenkaht hin chu ei nuhmeihai an thuoi suol ta an naw mani ding aw ti theiin a um. Faina tiengpanga dam, taimakna le hun vawng indikna tiengpanga dam, ringumna le indikna tiengpanga dam, inlirthei, um dan, chang dan, thuawina, discipline le nungchang thatna tiengpang haia dam sap le Korea hai hi entawn inla nuom a um. An rama inzin ta hlak han sap hai le Korea mihai thatna le felna chi tum tum hai an mi hril hlak. Chu chau chu a ni nawh, film haiah ei mit ngeiin ei hmu rawp hlak. Amiruokchu, an thatna tieng nekin an suolna tiengin ei lungril a hne lemin ei entawn tam lem niin an lang. Hiengang hi Zohnathlakhai ngirhmun a ni leiin ei insiem tha a, an thatna lai chau entawn tum ei tiu.

American le Korea hai angin traffic rule inzain zawm ei tiu. Traffic duty um nawnaa khawm traffic rule zui ei tiu. Seat belt khawm car a chuong han hren thlap ding a nih. Car front seat ah naupang ei inchuongtir ding a ni nawh. Inlirthei meikhu pesuok tam taluo khal lova ei hnawl ngam a tul. Motor haiah seat capacity neka tam mi chuong lo ding a nih. Faina tiengpanga khawm hnam var le changkang hai ang bawkin inzun-inah ek ei che ding a ni nawh. An ekin le an zunin hai anga fai ei nei ve a hun tah. Lampui sir nuomna lai laia inzun el le nuomna hmun hmuna kuva fakna chil pit le chinai tat hi bansan ta ding a nih. Ziel bawng, fakthei kawr le hmunhnawk chi hran hran hai hmunhnawkbawma chau pei ta ding ei nih.

Sap le Korea mihai angin sin thaw lova um mei mei hi tum ta naw inla chu ei ram hi ram hausa le hnam hausa, mani intodel ram ei ni ding a nih. Mani thawsuok sa ni lo, nu le pa thawsuok sa hmanga Mobile phone le motor manto tak tak inchawk dam hi sim a hun tah. Office, school kai ding hai, function le meeting a thang ding hai bakah Biekin inkhawma thang dinghai chu sap le Korea hai ang bakah khawvela ram changkang le hnam var an hril hai ang thova a hun taka tlung hlak ding a nih. Hienganga ei thaw thei a ni chun hnam changkang, hnam var le ram hmasawn ei hung ni ve ngei ding a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate