Responsive Ad Slot

CYMA remna palai hai an hlawsam

Monday, October 27, 2014

/ Published by VIRTHLI
Aizawl, October 27, 2014: Churachanpur, Manipur-a Zohnathlak hnam ṭhenkhat hai inkara inhmu thiem nawna um sukre dan ngaituo ding le remna palai sin thaw dinga fe Central YMA thuoitu hai chu inrinni khan hlawsam in Mizoram an kir nawk tah.
CYMA aiaw a remna palaia fehai hril danin, Manipur group YMA, Mizo People Convention le Zomi Youth Association thuoitu hai leh tluong takin an inbiek thei a chu, an fe nasan tak le biek an tum tak hai ruok chu an biek thei nawh. Manipur YMA, MPC le MYA-ha'n inbiekna dingin lampui an siem pek a chu, an biek tumhai chu biekpaw theilo in an um leiin an fe nasan tak chu a hlawsam a nih.
CYMA palaihai hin an fe nasan le hma an hang lakdan hai chu YMA Central Executive Committee ṭhungkhawm huna inthlun an ta, CEC-in ṭul le ṭha a ti danin bawzui at a, a ṭul chun Churachandpur an pan nawk ding thu an hril
Central YMA thuoitu hai chun, Manipur-a Zohnathlak unauhai inkara inhmu thiem nawna um chu re sien, Zohnathlakhai chu lungruol takin umkhawm seng hai sien an dit leiin CYMA-in theitawp suo in thang la zing a tih tiin an hril.
CYMA palaihai hi CYMA General Secretary Vanlalruata, Treasurer J Lalsailova, President hlui JH Zoremthanga le CEC member R Lalngheta hai an ni a, October 22 khan Churachandpur an pan a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate