Responsive Ad Slot

Senvawn, Hmarbiel, Manipur

Friday, May 9, 2014

/ Published by Simon L Infimate
Senvawn khuo hi Churachandpur a’nthawk a 260 km vêl a hla, Mizoram Khawpui a’nthawk a ___ km vel, Mizoram le Manipur inrina kawl a Churachandpur district huom sûnga um ani a, Hmar Biel a chu khuo inhawi pawl tak le mi tamna tak a nih.

Senvawn Khuo


Hi tlangdung a hin keisen an lo tam thei êmêm a, sa dang um hman lovin keisenin an zo pei hlak. Keisen vawng an nih anlo ti hlak. Khuo siem hma khawm khan keisen hming an lam nuom ngainaw leiin SENVAWNG TLANG an ti hlak. Khuo an sât hlim khan SENVAWNG HMUN tuta Hmunte an ti a an um a, Tlâk tieng tlang pilsen vawng alo ni kher bawk leh SENVAWNG tia ko alo ni hlak, Sawrkarin a ziek lut khan SENVON tia alo ziek lut leiin ‘Senvon’ tia ko a hung ni tah a nih. Senvon khuo hih kâwn ân zâr duoi leiin KAWNZAR ti khawma ko ani bawk hlak.

 KHUO SATTU HAI- (1869-1872) Hriltu le ziek ṭhenkhata chuh Leiri hai ti chauin an ziek hlaka, a khuo sâttu hai hming chuh hieng hai hi an nih- Pahum Pulamte, Seilutpa Puruolte le Lalchawn Pudaite hai an nih. 

LALHAI Hi hmunah hin kum 24 lai an um hnung chun sawrkar le inzawm an hung nuom ta a, Lal an hung mamaw ta a chu Lal ding chu an zawng a, kum 1896 khan Ropui Singson chuh Jiri pang Phaileng khuo a mi chuh vai ṭawng le meitei ṭawng a thiem leiin Lal dingin an zu ṭhuoia chu tak a’nthawk chun a hung inlal ta a nih. Hieng a hnuoia Lal hai hih ama thla sâwng pei hai an nih. 1. Ropui Singson 2. Kamkholun Singson 3 Chekkang Singson 4 Lunkhopao Singson.

 Kum 1910 khan Pu Sâp Tlangval hungin chanchinṭha a hung hril lût a, hi khuo ânthawk a Hmar hai chu chanchinṭha dawngsâng ei hung ni tah pei a nih. Kohran hmasatak chu Thadou-Kuki Pionner Mission 1910-1919 kha a nih.

Kum 1958 kum a inthawk khan village authority inthlang ani a, chutaka Chairman hmasatak chuh Lunkhopao hi a nih. Thil hlu hai: 1. ZAWLLUNG: Hi lung hi lungphêk ṭhatak, lungthu pathun chunga inṭhut ani a, Sikpui an lâm phâ hlaṭhuoitu/ khuongpu hai ngirna hlak a nih. 2. ZOPUI LUNGDAW INSANG- Chawnlut Saivate in hi lung hi alo daw a nih.

LEKHATHIEM HMASA LE MI INLAR ṬHENKHAT HAI:
1. Dr. Thanglung
2. Pu H. Zasel
3. Dr. Rochunga Pudaite
4. Dr. Lalnghawrlien
5. Pu L Rokung ( EX- MLA)

FAK ZAWNG DAN TLANGPUI: Tlanglo neia fâk zawng chuh an fak zawng dân tlangpui ani a, a khuo hih Aizawl a hnai leiin lo hmasuok hai hi Aizawl tieng dâm an zawr tlangpui hlak.

SCHOOL UMHAI: Sawrkar School- Senvon Govt. High School, J B School ( GOVT AIDED) Private School- PMS

SAWRKAR HMUN PAWIMAW HAI- 1. Primary Health Centre (PHC) 2. Branch Post Office (BPO) 3. Senvon Guest House. Chanchinṭha mansapui bângna ani leiin mi thiem le kawng iengkim a sawrtlâk an suok râwn hle. Hmun inhawi tak el le hmun thawveng takel ani a, a boruok ânhawi a, a tlângpui ânhawi bawk si ṭhal khuo inhawi lai lem chu inzin man a umin ân hawi êmêm a nih.


Source: Senvawn Kawnzâr - Rev. H V SUNGA/Inchuklai Nun
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate