Responsive Ad Slot

CCpur ah HIV Positive thar 472 an hmusuok

Saturday, April 23, 2011

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: District Hospital, Churachandpur hnuoia District AIDS Prevention and Control Unit, Churachandpur District chun March, 2010 a inthawk April, 2011 inkar sung khan Integrated Counselling and Testing Centre (ICTC) ah mi 4134 thisen a test a. Hienghai lai hin HIV hrik pai mi 450 hmusuok thar an nih. Chun, Prevention of Parents to Child Transmission- ah nuhmei inrai hi hun sung bawk hin 3203 an thisen test a ni a, HIV Positive 22 hmusuok an nih. Thla 13 sungin Churachandpur District -ah HIV pai an rengin 472 hmusuok thar an nih. MSF, Churachandpur le ART Centre, District Hospital, CCPur-a ART damdawi fa chu an rengin mi 1340 an nih tiin ei thu dawngna chun a hril. Chun, hi hun sunga ART damdawi fa lai mek thina tuok 82 an um. Kum 15 le a hnuoitieng mi 10 thangsain ART Centre, District Hospital, CCPur-a hi hun sunga ART damdawi fa dinga hming pelut mi 293 an um a, hienghai laia mi 219 in ART damdawi an fak niin ICTC, CCPur a inthawka ei thu dawngna chun a hril.

~ Hmasawnna Thar

 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate