Responsive Ad Slot

SRR in Home pahni kanin bufai an pek

Monday, December 24, 2018

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, December 24, 2018 (HT): Sinlung Royal Riders (SRR) chun Charity Initiative an nei sunzawmin December 23, 2018 (Pathienni) khan Naufahra enkawlna Happiness Home le Motherless Home hai an kan a, HHa bufai bag 5 le MHa bufai bag 3 an pek.

SRR in hieng Home pahni hai an kan le ṭhangpuina an pek huna hin Pastor Lalpienglawm in a uop a, Pathien thucha hrilna le home hai malsawm ṭawngṭaipekna hun a hmang bawk.


SRR Chief David Buhril chun, “ Pathien zarin SRR chu mihai ta dingin malsawmna ni hi kan tum zing a nih” tiin a hril.

Chun, home hai kanna huna hin SRR Meghalaya le Assam Chapter-a Chief Jefffrey Khawzawl khawmin a uop bawk.

SRR chun hmatieng peia khawm ṭhangpui ngai hai ṭhangpui le sawm dawl dinga an pei zing thu SRR Chief Allan Jev chun a hril.

SRR hin kumdang le tuta hma khawmin hiengang charity initiative neiin ṭhangpuina thilpek an lo sem ta hlak a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate