Responsive Ad Slot

Manipur Bandh Update: HSA in an functional area Tamenglong, Jiribam, Pherzawl le CCpur haia an thlawp

Friday, August 10, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Tuiṭhaphai/Jiribam, August 10, 2018, Virthli (ONP): Aug. 10, 2018 sun khan Churachandpur District a Tuiṭhaphai laia HSA areas a chun duty hmun hni a in siemin tulaia Manipur University buoina le inzawma ATSUM in 48 Hrs Bandh a ko chu HSA in a thlawp a, Bandh a lo thaw ve chu țha taka enkai a nih. Chuong lai zing chun Bandh thaw laia tlan inlawn tum phet phet le dawr hawng lui tum an tam a. Aug. 10, 2018 sun khan chu zangai takin mi tam tak an in tlan tir a, Aug. 11 a chu Bandh hi suk strict zuol a ni ta ding thu HSA ṭhuoituhai chun an hril. HSA areas a Bandh hi AGS, Dev. Secy., le Info. Secy haiin an enkai a, Unit member hai le Civil Volunteer ha'n a ṭul ang angin an ṭhangpui a nih.

Chun, Tamenglong District a chun HSA Volunteers leh KSO President le HSA President, Jiribam JHQ hai leh hne sawtakin bandh an lo thlawp a, Truck tlanlui sawm vel man niin thu ei dawng. Jiribam hill area hai po khawm HSA le hnamdang thangkhawmin hne taka bandh ani a, chun Pherzawl tieng lutna JT Road hai khawm dang ani bawk a nih.

Hi thu ei lakkhawm chin ah ATSUM in Manipur University buoina le inzawma darkar 48 Bandh a ko hi HSA chun ATSUM thilthaw hi a thlawp zing a, tuchen a Bandh call off thu hriet a la ni naw leiin sunzawm a la ni nawk ding niin HSA chun inhriettirna a siem a. Aug. 11 a Bandh hin Media, Airport, Medical, Water Supply, Religious, Funeral, Marriage programme, Fire Service le Electricity hai bak chu an in tlan tir ta naw ding thu hrilin Bandh nerthleng tum phet phet a, thil pawi lo tuok an lo um chun anni mawphurna a ni ding thu HSA ṭhuoituhai chun mipui hriet dingin inhriettirna an siem.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate