Responsive Ad Slot

LUNG LUKHAM

Sunday, August 27, 2017

/ Published by VIRTHLI
~ Jami Darngawn

Genesis 28:
10. Chun Jakob chu Beershebaa inthawkin a suok a, Haran khuo tieng a pan ta a..
11. Chun khawlai hmun amanih a hang tlung a, nisa a tla ta leiin chutaka chun a riek ta a; chun chu hmuna lung pakhat chu a lâk a, a lukhamah a siem a, chu hmuna chun in dingin a zâl ta a.

Awle, Jacob chun a unaupa Esau malsawmna dawng ding a lo dawngpek ta lei chun a unaupa'n that a tum tah a,  chuleichun a pu hai kuomtieng chun a sa himna dingin a fe tah a nih. A puhai ram a tlung hmàn lampui lai chun nisa a tla tah a, chutaka chun a lukham dingin lung a laka lung chu a kham tah a nih.

A nu le pa, a unaupa leh inremtaka an inluma a um lai chun, a khum lukham khawm innem huntawk tak a ni ring a um. Sienkhawm, nu le pa karah, lukham inhawi tak a kham lai nek khan, a pu hai ram tieng a fe lai, hmagaitu le duottu tukhawm an um nawna hmuna ngeia chun Pathien chun mal a sawm tah a nih.

Awle, eini hai khawm ei phu lei le ei tlak lei ni lovin, Lal Isu zar chauvin Pathien nau hai ah ei inbuk thei tah a nih, ei piengthar char hin ei khingpui setan chun that tum in nitin a mi vel zing hlak a, chuleichun ei umna pangngaia um a rem ta ngainaw leiin tlansuok/suoksan a lo țul hlak a nih.
Hi khawvel thina ram hi suoksan tuma ei hringnun nitin ei fe lai hin, ei fe tumna tak van khawpuithar ei phak/tlung hma hin zanthim lam hraw alo țul hlak a nih. A tuel khawm hi zanthim lama ei cham sung hin ei lukham hai chu a chang chàng um ngei a tih! Kei ngei khawm ka lukham hi a chang thei ngei el, achang chun rinum ka ti thei em ema vawitam lukham innem kham ka tum hlak, sienkhawm lukham changna hmun ngei hin ei Lalpa Pathien hmel mawitak chu ahung inlang hlak a nih.
Ka lukham chang taluo kan rum tlawk tlawk chang a tam hlak.

Jacob chun zîngkâr a thova a lung lukham ngeia chu lungphum dingin lung a phuna sahriek a buok tah a nih.

Chuongang bawk chun eini hai khawm ei lung lukham hai hi lo chang hle in, rinum hle hlak sienkhawm Lalpa le ei inbiekpawna ni thei ngei sien nuom ava um ngei de! Kei khawm ka lukham changtak hi Lalpa Pathien le kan inbiekna ani leiin, lungphum angin ka phuma hriek ka nal ve tah a nih.

Nangkhawm i lukham chang em em kha Lalpa Pathien le in inbiekna ni ngei dingin Lalpa'n tiem tuhai malsawm raw seh.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate