Responsive Ad Slot

Pherzawl District ropui taka hawng

Saturday, December 17, 2016

/ Published by VIRTHLI
Pherzawl, December 16, 2016, Virthli (ONP): December 16,2016 khan Pherzawl District,DC Complex hmunah Pu O. Ibobi Singh, Honourable Chief Minister,Manipur chun ribbon cutting le Plaque hawngna  neiin Pherzawl Distict hi officially  in a hawng . Hi huna Chief Guest Pu O. Ibobi Singh,Hon’ble CM,Manipur hi Imphal anthawk helicopter a hungin hi hunser hmang huna Functional President dinga ruot -Pu Gaikhangam,Honb’ble Deputy Chief Minister,Manipur le Guest of Honour dinga ruot- Pu I. Hemochandra Singh,Hon’ble Minister (Revenue), Manipur le Pu Dr. Chaltonlien Amo, Hon’ble Chairman (HAC), MLA,Tipaimukh A/C haiin an hung zui a. Pu Vungzagin Valte, Hon’ble Parl. Secy. (MLA, Thanlon A/C ) khawma Guest of Honour niin hi hunser hi a uop a. Pu Lunminthang IAS, DC, CCpur , Pu Manimohan Singh, SP, Pherzawl, Pu A. Tombikanta Singh, DC, Pherzawl le Officer iemanizatin hawngna hunser hi an uoap tawl.


Hun hi Pu Lalthlamuong Keivom, Jt. Secy. HNU/GHQ le Ms. Lalrawngbawl,Jr. MCS,Deputy Director, DIPR haiin an keihruoia, Rev. Hrangchunghnung in hunhawng tawngtaina neiin program tan a ni a. Pu A. Tombikanta Singh, IAS, DC/Pherzawl in lawmlutna thucha hrilna a nei a. Hi huna hin Hmarram Kohran Inzawmkhawm (HKI), Hmarram Tribal Upliftment Society (HTUS), Hmar Inpui Gen. Hqtrs, HYA Gen. Hqtr, HWA Gen. Hqtr, Pherzawl District Demand Committee (PDDC), Pherzawl Village Authority le Tipaimukh Area Village Union haiin Chawimawina thilpek chi tum tum Khuollien hai inlanna an nei a. HSA Gen. Hqtrs khawma khuollien hai chawimawina thlipek inhlanna hun neiin Manipur CM kuomah Memorandum an inhlan bakah Hmar Waist Coat inhaktirna an nei.

Khuollien Pu Ibobi Singh, Hon’ble CM, Manipur  chun hi huna hin a sawrkar chun tlangrama cheng hai a ngaipawimaw zie thu a hril a. Tlangram kilkhawra cheng han an thil mamaw le tul  hai buoipui dinga hmun hla tak tak anthawk phairam an hung pan hlak thu,harsatna tamtak an tuok hlak chu a hrietpui thu a hril a. A hma neka sawrkar inrelbawlna tha lem le tlangrama cheng han hamthatna le sawrkara an chanvo indik taka an chang ve theina ding le, Phairam biela hmasawnna a um ang peia tlangram biela  hai  a um pei theina dingin Pherzawl  district thar hi hawng a ni thu a hril a. Pherzawl District a hin Departments chi tum tum 8 hawng a ni thu, chu hai lai  DC, SP, CMO le ZEO le a dang dang an thangsa thu hrilin mipui mawmaw le  thil tul  hai chu Sawrkar chun hung inchik pei a ta, a bawzui pei ding thu a hril a. Tuel hin infrastructure hai duthusam-in la um naw sien khawm,hma lak pei a ni ding thu le Pherzawl District  a hin thawktu tam takel lak an ni ding thu,a bat batin an hung bawzui pei ding thu hai a hril. Pherzawl District hi  hnam pakhat chau ta bik a ni nawa, Pherzawl District huop sunga cheng  hai popo ta a ni thu a hril bawk. Pu Ibobi Singh in ’Pherzawl District ‘ hawnga um chu  mipui a sang tel fekhawm hai kuomah ‘ ‘Please,accept it as a Christmas Gift’’ ti thu a hril meu chu lawm luot leia mipui khek ri le mipui kut ben ri chu a tawp theinaw chu ani deu tak.
Pu Dr. Chaltonlien Amo, Hon’ble Chairman, HAC & MLA Tipaimukh A/C in thuhrilna a ni huna chun ei dit, ei mamaw,ei tul,ei hmalakna leia ei chang, mita hmu thei le naa hrietthei hai popo hi mi thenkhat chun a um ding hrim, sawrkarpa thaw ding hrimah ei ngaia. Ei Bible ah ei hmu kha ‘’a hriltu um lovin tuin am hrieng a ta..’’ a ti ang khan, a mawrtu le hma latu umlovin tuin am hung thaw el a ta? Ei ni hun hma khan tuin am a hung thaw hrim leh!! Ei hmalakna le ei thil ngen Pu Okram Ibobi Singh in a mi pek leiin vawisun hin hiengang hin lawm le hlimin ei um a ni hi. Lalpa’n Pu Ibobi hmangin Thil Ropuitak a mi thawpek leiin ei lawm hle a nih. Lawmna program ei la nei ding a nih. Lawmna chang hrelo amani lawm nuomlo hrim hrim ei lo um a ni chun ngaimak chuong naw mei niu. Bethlehem Bawng Ina Isu a hung pieng khan Khawsak Mivarhai le Beram vengtuhaiin an robawm hawnga Lawma chibai an buk lai khan Lal Herod khawma a lo ling-inzingpui a ni khah. Naute suolna neilo tam takin an thi pha nghe nghe a nih. Mi hming that ding lo huphur lei ringawta lo hril siet le lawm um tieng neka hril hnuol tal tal tuma ‘’Tak chang lo ding…pui tling lo ding’’ tia hril pawlhai khawm anni thuhril vek khawm an awi chie ka ring nawh. Ram le hnam hmangai taphawt chun an lawm naw ka ring bawk nawh. Ei renga ei thawtlangna leiin Tak-chang zing a nit a hi!.

Tuhin Pherzawl District-in DC le SP ei nei nghal a, department hran hrana District officers pekin ei um nghal bawk an tah. Department officer haiin an department suk burip dan ding hma hung la seng bawk an tih. Ei ram le hnam ta dingin thei tawpin le inthuruol takin hma la zawm pei ei ta,Pathien le Pu Ibobi Singh le a Council of Ministerhai zarin ei ram hung chang kang peiin mihai minhnar Ram la ni ngei a tih.

Tipaimukh biela Pu Ibobi Singh sawrkarna zara ei dawng ta hai:
Vangai tlangah ei beidawng lain Helicopter hmangin bufai,daihnai bu thakin a mi thak pek kha la hre tawl seng ei ta. Vangai TD Block thar a mi peka, Vangai Sub- Division ah a mi hlangkai pek nawka. Tuhin Vangai khuo hai Electric a var mek tah. Vangaitlang dungah lamlien siem mek a nih. Parbung le Patpuihmun ah Bank, Police Outpost, Staff quarters tam tak le Pherzawl, Parbung le Ankhasuo-ah 33/11 KV Power Station le Sikpuikawn-ah 132/33 KV Station. Ei la beisei rawp hai chu NH-2 (Pherzawl- Tipaimukh) siemthat, Jiri- Tipaimukh Road siemthat, Tuiruong Leilak daw, Parbungah HSLC Exam Centre le Parbung Higher Secondary School le Special DPC for Nurses and Teachers for Tipaimukh Areas hai an nih.  Pu Chaltonlien Amo chun mipui fekhawm hai chu Christmas le Kumthar 2017 hlim le lawm taka hman seng dingin ditsakna insangtak Chibai a buk tawl bawk a nih.

Pherzawl District hawngna hunser hmang ani sung hin Parbung Cultural Troupe,Taithu Cultural Troupe, Damdiei Cultural Truope, Tinsuong Cultural Troupe le Pherzawl Cultural Truope han Hnam lam chi hran hran inentirna hun an nei a. Hi hunser hmang ding hin Vangai tlang,Hmarbiel,Churachandpur,Imphal le hmun hran hran anthawk mipui a sangtel an fekhawm. Pherzawl District ti  hming chawia hla an phuok chu sakin Parbung Centenary Khuongpui ,lien tawk takel chu inri dut dut-in vuoiin Pherzawl DC Complex hmunah mipui a sangel hai chun hlim le lawm takin Pherzawl District hawngna lawmn’n an hun hai an hmang tawl a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate