Responsive Ad Slot

HSA JHQ, CCPur Sikpui Sports 2016 hawngna Vice Chairman, ADCC in a nei

Saturday, November 19, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, November 19, 2016, Virthli (ONP): HSA JHQ CCPur Sikpui Sports 2016 hawngna hunser chu Nov. 19, 2016 zan khan Pi Lalhmasuon Joute Memorial Hall, JJ Plaza, Rengkai Road, CCPur hmuna nei a nih. Hi huna hin Pu Lal Hossan Vice Chairman, ADCC chu kuollien niin hi Sikpui Sports hi a hawng a nih. Hi huna hin Khuol Inzaum in Pu Joseph R. Hmar, President, ATSUM a țhanga, Khuol Chawngpu in Pu (Tv) Joseph R. Joute, Director, For One Life, Asia a țhang. Hi hun hi hnam sunga țhuoitu tum tum haiin an uop a. SP, CCPur, Addl. SPs le an rawi haiin an uop bawk. Hi huna hin Nov. 19, 2016 zingkara Marathon Race lawmman semna nei a ni a. Pasal ah 1st Lalfelthang (Muolvaiphei), 2nd Lalfellien (Thenmuol), 3rd James Hangbiaklian (Muolvaiphei) le Nuhmei ah 1st Monica Ramthienghlim (Saidan), 2nd Esther Lalsiamliani (Muolvaiphei), 3rd Jessica Lalnunmawi (Muolvaiphei) hai kuomah lawmman inhlanna nei a ni a. Chun, Consolation Prizes Pasal 7 le Nuhmei 3 in an dawng bawk.


Programme hmangzo a niin Exhibition Match (Badminton) Balram Heisnam MPS, Addl. SP, CCPur Police & David Piaklian MPS, Addl. SP (Law & Order), CCPur Police le Sinlung Badminton Assn. Senior ha'n an nei. Khuollien le CCPur Police hai hin HSA JHQ, CCPur chu thilpek an inhlan a, Khuol Chawngpu chun hi huna an Hall hmang chu a thlawnin an hmang tir. HSA khawmin lawmthu hrilna'n Khuollien, Khuol Inzaum le Khuol Chawngpu hai chu Memento an inhlan bawk.

Khuollien chun Hienganga HSA JHQ, CCPur in Sikpui Sports 2016 huoihawta hma an hung lak chu lawmum le ngaisangum a ti thu a hril a, Sikpui Ruoi Manipur State Level a huoihawt a um ding urlakna nia a hriet thu hrilin Sports chu khawvel pumpuia inelna țhatak a ni tah thu, Fakzawngnaa nei thei khawmin a țhat thu, chu ding chun insukhrisel, invawng thienghlim, insumthei, tulaia mi tam takin an ching țha naw hai laka insum thei a pawimaw zie hai a hril a.

Khuol Inzaum chun Hriselna, thluok, intlansiekna, hnam invawina hai hi HSA hin ei thaw ding a nih. Thil dang dang khawvel intlansiekna khawm thaw dingin an fui a. Hriselna a pawimaw, Pathien chau ei ti thei nawh a nih. Eini khawmin ei thaw ve ding a nih tiin a hril.

Khuol Chawngpu chun For One Life in CCPur laia a hmalakna hai a hril a. Kum 10 chuong lo liemtah khan an in Rengkai Road a mi chu HSA JHQ, CCPur chu Office a an lo hmang hlak thu hai a hril a, HSA chu an theinana ah an lo thlawp hlak thu hai a hril bawk. a nu hrietzingna dinga an bawl, hi hunser hmangna Hall chu HSA hai hi a thlawn in an hmang tir thu a puong.

Hi huna hin Nk. Harlene Sinate le Nk. Grace Famhoite in mipui fekhawmhai hla'n an inawi bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate