Responsive Ad Slot

Blessed Choir Music Video Album Vol - VI: "HLIMNA KRISMAS" Tlangzar a lo ni tah

Tuesday, December 1, 2015

/ Published by VIRTHLI
-LRS Puruolte|Photo: AF, Churachandpur Times

CCPUR: Nov. 30, 2015 zan dar 7 PM khan Krismas Hla hlang hlawk Hmar laia dinga a hmasatak! Blessed Choir Music video Album Vol-VI "HLIMNA KRISMAS" chu Blessed Choir Office Rengkai, CCPur hmunah Tlangzar a lo ni tah. Hi hun hi Pu Lalnunthar Choir Conductor-in Pathien kuoma tawngtaia inhlanna a nei zoin Choir member haiin Pathien inpakna hla "Lal Davida khawpui" le "Hlimna Krismas" ti hla hai sak le Tawngtai ruolna hun hmang a ni bawk.


Pu Emmanuel Darngawn Secy., Blessed Choir in hi hun hi a keihruoi a, Rev. SK Songate Moderator, ICI chun, inpak tlak Pathien a ni zie hrilin, Pa, Naupa le Thlarau thienghlim hmingin hi Album - Blessed Choir Music Video Album Vol-VI "HLIMNA KRISMAS" hi a lo tlangzar ta a nih. Blessed Choir chu a ditsakna chunghnungtak an hlan a, ngaisangum a ti thu, an inpekna chu lawmum le ropui a ti thu, ama ngei khawm Blessed Choir indintu laia mi a ni thu, anni le rawngbawl tlang an pei thu le a thil inhawk zawng tak a ni thuhai hrilin ama in Pathien thu hril a, Blessed Choir in hla saka rawngbawl tlang a nuom thu hai a hril a, hmatienga la'n thlawp tlang pei a nuom thuhai hi huna hin a hrillangsa bawk.

Pu Thangzarlien Chairman, Blessed Choir in Lawmthu hrilna hun a hmangna a chun a suong taphawtin Lalpa chu suong raw se ti angin Lalpa bel hlut zie Blessed Choir a inthawk hin an langin a hriet thu a hril a. Blessed Choir hi May 14 2009 a kha indin tan le Pathienin mal a sawma kum tienga la naupang tak tak, Class XII inchuklai chau chau dam ni hai sienkhawm mihaiin puitling taka an lo ngaina chu Pathien zar lieu lieu a ni thu hai a hril baka Krismas Album chau niloin hun bik nei hieng Inneina hla, Good Friday hla le a dang dang dam siem ni thei sien a nuom thuhai a hril. Ama hi ICI Central Choir a khawm kum 10 lai lo inhmang tah le Musician a lo ni ta hlak.

Hi Album a hin Hla 9 a um a, 2015 sungin Album 2 an siem hman a nih. Music chu Mr. Lallungmuon le Mr. James Rochullo in an rem a, Recording DCS le Doh Doh Records a nih a, Video chu DCS kutsuok a nih. Anni hai hi Pathienin hun danga hai khawm an kut a hmang em em hlak kha an nih a. Tuta tum khawm hin ei zuk enin, ei zuk ngaithlaka insit a um naw hle. Manipur chau nilo Guwahati, Shillong le Aizawl thangsain hmun tum tum a hai rawngbawlna an lo nei ta hlak a. Tawng chi 6/7 velin Pathien chawimawina hla, hlapawl mawi takin an remin an sak thei a nih! Mi tam tak tadinga malsawmna hung ni zawm peiin Pathienin Blessed Choir malsawmin thuoi pei raw se.

CCPur a Blessed Choir Music Video Album Vol-VI: "HLIMNA KRISMAS" inchawk theina hmunhai-
(1) ZRS (2) Lengtonghoih (3) Rengkai Ice Cream Dawr (4) Vakiria, Nehru Marg (5) Blessed Pharmacy, Saikot # Copy khat ah Rs. 150/-
Hi Album a hla hai hi Rev. Zothanghrim, (L) Pastor Thangngur le (L) Pu Buonglienkung hai Pathien-in Krismas hla mawi tak tak a pek hai an ni tawl.
Internet fethlengin Krismas Present-in Blessed Choir chun anni ngainatuhai an Track Pakhat chu a thlawnin an pek ding a nih.

(Hun sawtnawte ah hung upload ning a tih!)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate