Responsive Ad Slot

Blessed Choir Music Video Vol-5 Tlangzar a lo ni tah

Sunday, October 4, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCpur, October 3, 2015: Mi tam tak thlarau chawmtu le ngainat hlaw em em, Blessed Choir chun Music Video Vol-5 "Kan hnenah awm ta che" ti chu mipui hmu le ngai thei dingin an lo tlangzar tah. Hi Album hi Mr. & Mrs. SL Sailo, Prop. SL Sailo Pharmacy Aizawl, Mizoram in Pathien rama rawngbawlna dingin hla a dithai thlang kawmin Blessed Choir hai hi an sak tir a, a Produced a nih. Oct. 2, 2015 8AM khan Rev. HB Hluothang Principal, SBC (Retd.) chun Pathien ropuina dingin mitin hmu le ngai thei dingin Tlangzarna a lo nei tah. Hi Album hi CCPur a Cassette zawrna dawr tum tum haia Copy khat ah Rs. 150/- a inchawk thei dingin a um ta thu Choir hai chun an hril.


Hi hun hi Rev. JF Lalropuia Bieltu Pastor, Presbyterian Church, Saikot le Rev. SK Songate Moderator, ICI hai khawmin an ṭawiawm. Blessed Choir hai hi Chairman Pu Thangzarlien, Conductor Pu Lalnunthar le Secretary Pu Emmanuel Darngawn haiin an inrawi a nih. Hi Choir memberhai hi Kohran tum tum a mi an ni tawl. Pathienin anni hai hmang lei hin mi tam takin thlarau malsawmna an lo chang ta hlak a nih.

Hi Album Release-na hun hi Pu Lalramlien In, Rengkai, CCPur hmuna nei a ni a, programme hmangzoin ruoi kiltlang nghal a nih. Hi Music Video hi Videography - DCS Production le Sound Recording DCS Records le ZRS Recording CCPur hai nei a ni leiin a ṭha rek hle dingin lo beisei ei tih.

Ka mimal tak khawmin Blessed Choir hi ka ngaina a, Pathien mi hmang em em el, ka lo inthlawppui ve (L) Pu Buonglienkung Buongpui @Pu Buonga kha ka hriet dawk vawng vawng el hlak. Fans a nei dan thu chu comment rak ngaiin ka hriet nawh. Mi tamtak hriet tasa an nih. Anni hi Kohran bik umlo a ama (Pu Buonga) ngainatuhaiin Pathien ropuina ding le ama hriet zingna ding baka a rawlbawlna sunzawmna dinga an indin a nih.

Zawr sawng nuom hai ta dingin Contact theina- 09856118231 Emmanuel L. Darngawn, Secy., Blessed Choir
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate