Responsive Ad Slot

MNYF-han HM Lalzirliana le HPC (D) hai inkungkaina an nei niin an hril

Saturday, April 11, 2015

/ Published by VIRTHLI
Aizawl, April 11, 2015: MNF ṭhalai hai chun zanikhan Aizawl Press Club-ah chanchinthar thedartuhai an inpawlpui a; HPC (D) nia insal hai hi Home Minister R Lalzirliana a sipai hai ni a hril hlak an um thu an puong.

MNYF President K Vanlalvena chun, "Zira sipaihai tia mi ṭhenkhat haiin an hril HPC (D) nia insal ṭhenkhat hai chu May, 2014 thla tawp tieng khan Saiphai V/C In-ah an tlunga, hieng hai hin HPC (D) hai hi mi thenkhatin hnawtzui an tum nia hrilin Saiphai IR hai venghimna an hni thu a hril.


MNYF President hril danin, HPC (D) nia insal hai chu Mizoram sawrkara thuneitu haiin an camp-a inriektir dingin Saiphai IR-hai an hril a; amiruokchu, IR-hai chun an camp-ah inriektir loin, police check gate-ah an inriektir a, June 5, 2014 zan khan zankhawvar zakin IR- han an veng a nih tiin an hril.

K Vanlalvena chun, June 15, 2014 zana HPC (D) nia insal mi ṭhenkhat han Sesawng-ah buoina an siem leiin a zinga Sesawnga NGO thruoitu han koin an khuo suoksan dinga an ti thu a hril a Home Minister-in um dinga a ti leia um an ni thu an hril ti thu mi ringum tak kuoma inthawkin report an dawng thu a hril.

MNF ṭhalai hai chun, Darlawn SBI a inthawkin HPC (D) nia insal han pawisa an lak suok ngun hle an hriet thu an hril a; Darlawna SBI account neitu hai hming le address chiengtaka Zoram mipuihai inhriettir dingin Mizoram sawrkar an phût.

MNYF thuoitu hai chun, Health minister Lal Thanzara chu khel hrilin an intum a, "RL Pianmawia biel sunga khuo pasari-ah Health Clinic bawl a ni tah niin Health Minister-in a hril a, anachu chuong khuo pasari hai a chun Health Clinic bawl ala ni naw vawng thu an hril

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate