Responsive Ad Slot

HPC (D) pathum man a um hai Judicial Custody ah

Monday, April 20, 2015

/ Published by VIRTHLI
Aizawl, April 20,2015: Vawisun khan Aizawl District Court chun HPC-D pathum mana um hai chu judicial custody ah alo sie tah.


An pathum hin Mizoram hmar tieng panga extortion case le intum an nia, vawisun hearing huna chun hieng an intumna hai ahin an inhnawmhnawi ve naw thu le an thang naw thu Court ah an hril.

Court hearing huna Pu Bara Sanate chun an cadre hai chu hieng hmun haia hin an uma anni hai thaw lo nisien khawm anni chu direct takin an inhnamhnawi naw ve thu court a hril.

Pu Lalropui Famhoite chun Court hmaa March 28 a MLA convey ambush kha a hrietpui naw thu a hrila, Pu Lalropui chun an commander haiin anni thu a anlo thaw ning a tih tiin a hril bakah hi ambush na le inzawm hin iengkhawm information a dawng naw thu a hrila, a hriselna tieng a tha ta naw leiin HPC-D ah kumkhat vel a active ta naw thu a hril bawk a nih. Court in case iengzat am a nei ti an dawn na chu Pu Lalropui in dawnlet in a chunga case pending umzat chi a hriet naw thu a hril.

Hieng lai zing hin an case le inzawma investigation thawtu hai chun HPC-D a hotu lien veve  Pu Lalropui Famhoite - Army Chief le Pu Bara Sanate- Finance hai hin ambush na le extortion case hai hi an hrietpui tlat an ring thu an hril.

May 1 a khin Court in an chungthu hi rel nawk a tih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate