Responsive Ad Slot

Manipur 3rd State Level Chapchar Kut an hmang

Saturday, March 7, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPur, March 7,2015 (HT) : Zani 10:00AM a inthawk khan YMA Chiengkawn Branch mikhuolnain Chiengkonpang Community Hall-ah 3rd State Level Chapchar Kut 2015 hmang a nih. Hi huna hin khuollienin Nehthang Mate, MDC a thang a, T.Kammuanlal, MCS, Asst. Commission/ CCPUr le CV Duhawma, Vice President GYMA(M) hai chu guest of honour le functional president in an thang a, Pu T. Dongzakai Gangte, Chief of Hill Town chu Kut Pa in a thang. Pu Nehthang chun,Kut hi thang thar han ei pi le pu nundan humhalna ding le ei hrietna dinga ei hmang hlak a nih tiin a hril. Chin- Kuki-Mizo hai hi a mi thlatu thuhmun vawng ei nih tia hrilin nikhat chu pakhata ei la um khawm vawng ding thu, chu hun a nghakhla thu a hril. Election huna chi le kuong, hnama inenhrangna a um hlak hin pawlkhatin a min umtir theinaw a nih tiin a hrila Chapchar Kut hin pumkhata a mi siem ngei a beisei thu a hril.

T.Kammuanlal chun, ienganga thiem le var khawm ni inla, ei culture le lam hai ei hrietnaw chun ei bukim thei nawh. Mani neka upa hai inza a, culture mi lo kawkhmutu hai ei chawimawi ding an nih. Tulai khawvel Technology an sang ta leiin thalai han social networking a hmang dan indik taka hmang dingin thalai hai an fui. Zani zan dar 6:00PM khan Chapchar Night hmang a nih. Hi huna hin Pu Genneikhup Vaiphei, EM, ADCC khuollienin thang a ta, S. Thienlaljoy Gangte, MCS, SDO, CCPur le ST Solomon, Chief of Chiengkawnpang hai chu guest of honour le functional president in an thang.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate