Ghy, Virthli News,29/05/2017: Guwahati a HSA members CBSE hnuoia class XII result hlawtlingna chang ei hriet thei po hai chu ahnuoia hai khu an ni, lawmpui an um takzet. Hmatieng pei anchukna hlawtling pei ding le Hnam ta dinga ban poimaw hung ni ngei dingin ei ditsakna ei in hlan anih

1. Nk. Abigail Hmar 79.5%
D/o Pu. Thanghlun Hmar

2. Tv. Joseph Chonzik 86%
S/o Dr. C. Chonzik

3. Nk. Hadassa Faihriem 2nd Div
D/o Pu. Sumsemthang Faihriem

4.Nk Meinir Zorengpui 62.2%

 D/o John Gordon Sielmat


Post a Comment

Powered by Blogger.