Imphal, March 29, 2017, Virthli (ONP): Manipura sawrkar school zirtirtu hai an kai ngai naw le a thenin an aia midang an sie hlak na thuah Directorate of Education, Govt of Manipur chun thusuok siemin School tina Principals/Headmasters/Headmistresses hai chu an staff/zirtirtu hai po thlalak, an hming, home address le an contact details hai chu banner ah print dawk in an school office tuol chita tar dingin an hriettir. Hi thil hi April 15 hma ngeia thaw seng ding le report pe seng dingin an hriettir sa nghal bawk a nih.

Post a Comment

Powered by Blogger.