Muolhoi, 7/8/16; Virthli (ONP):: Vawisun khan HSA Choir chun BP Check le Weight check in inhlawna an nei. Hihi an inhlawna san chu Shillong Tour na a hmang ding a nih. HSA Choir hi Shillong JHQ 59th Fresher's Meet hmangpui ding le Music Video Album a dinga Video shooting nei an tum leia hi Tour programme hi riruong a nih.

Hi Tour hi Secy. Socio & Culture, HSA GHQ Pu George Mang Neihsial in inrawi a tih.

Choir member hai le thuoitu hai chun vawisun inhlawna a tlawmngai tak le thahnemngai taka lo thangpuitu hai kuomah lawmthu an hril a, tour programme le shooting hi a hlawtling theina dinga tawngtaina a mitin lo hrie dingin an fiel bawk a nih.

HSA Choir hin Uniform set khat le Music Video hla pahni an nei ta bawk a nih.


Post a Comment

Powered by Blogger.