CCPur, September 7, 2016, Virthli (ONP): JACAATB in Tribal Unity Day a vawikhatna hmangna le inzawmna a urlawkna Shutdown thaw ani a'nthawka Imphal le CCPur kara passenger Bus le Winger service hai Tuibuong hmuna lo innghat tah chu vawisuna inthawk khan HSA CCpur JHQ le ZSF, GHQ hai hmalakna zarin a hmun pangngai New Bazar Bus parking ah an hung innghat tawl nawk tah.


Post a Comment

Powered by Blogger.