CCPUR | August 9, 2016 Virthli (ONP): Tulai hin CCPur district sunga Tuițhaphai laia Hmar khuo tum tum haia chun Hmar Artistes' Association (HAA) Unit indinna hun fepui mek a ni a, HAA Gen. Hqrs țhuoitu tienga inthawka thudawng danin Hmar hla le rimawi inhnikmihai chu an lo phur tawlin, an lo thlawp țha hle thu hriet a nih. Muolvaiphei, Saikawt, Khawmawi, Ramthar le Bethel Unit inthlangna dinga hmalatu ding Convenor ruotfelpui peiin, file inhlanna khawm nei zo a ni ta thu dawng a nih. Vawizan hin Khawpuibung le Muolbem ah Convenor ding ruotfel pek nawk ni dingin thu ei dawng bawk.

Photo Credit: Lyan Cancerpieces


Post a Comment

Powered by Blogger.