CCpur, June 8, 2016 (VIRTHLI): Zanita Delhi hmuna thiltlung le inzawmin vawisun khan Churachandpur-ah mipuiin lamhrawna neiin, hliem tuok hai thangpuina ding sum an dawla Rs.102536 zet dawldawk a nih.

Hi bak a hin Autonomous District Council, Churachandpur (ADCC) chun meeting koin, Delhi a hliem tuok hai thangpuina ding member haiin Rs.1 lakh an thawkhawm bawk a nih.


Post a Comment

Powered by Blogger.