CCPUR, April 16, 2016 (VIRTHLI): April 16, 2016 chawhnung dar 2 pm - zan dar 8 pm khan Hmar Students' Association (HSA), JHQ CCPur chun Fund Raising-na dingin Banquet HSA Hostel, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmun ah an buotsai. Hi huna hin DC CCPur, MDCs, Dist. Level Officer, Hnam tum tum a hnam pum huop pawl le khawtlang, inchuklai ṭhuoitu haiin hi Banquet hi an va kilin thei ang angin ṭhangpuina an pek tawl. HSA JHQ CCPur chun an fielna ngai pawimaw pek a, hi huna ṭhangpuina petu hai kuomah lawmthu an hril.Post a Comment

Powered by Blogger.