GUWAHATI/CCPUR | (VIRTHLI NEWS): Feb. 26, 2016 Zantieng dar 7 pm khan Hmar hnam thuoituhaiin Assam CM, Pu Tarun Gogoi inhmupuiin NC Hills (Dimahasao) le Barak Valley-a Hmar political isue hai intlunin an hma thei ang taka chingfel (solve) pek dingin ngenna an siem. CM chun, Hmar issue le inzawma Assam sawrkar aiawa thang tak, Home Commissioner le Addl. DGP hai a'nrawnpui hmasak zo pha Hmarhai ngirhmun hi a chingfel ding thu Hmar hnam palaihai kuomah hin a lo hril. Assam-a Hmar political issue hnar keitu bik HPC (D), Assam Region chu Central sawrkar le state sawrkar hai le tripartite agreement neiin an silai hai khawm 2012 khan an lo intung ta a nih. Jan 29, 2016 ni a HSA 55th Gen. Assembly Chief Guest, Assam Governor kuomah HSA, HI le Hmar hnam hming chawi pawl tum tumhai khawmin Hmar political issue thuah hin Joint Memorandum khawm an lo pek ta hrim a nih. CM inhmuna a hin HI President hlui, Dr. John Pulamte, Pu RC Tryte, Pu Lalbeisei, David Hmar, Chawnghmunlur Varte le Lalawmpui Hmar hai an nih.


Post a Comment

Powered by Blogger.