Imphal, January 15,2016: Manipur tlangmi (tribal) hnam hai laia Manipura a Director General of Police (DGP) kai hmasatak L.M. Khaute chu Hmar Students' Association, General Headquarters le Churachandpur Joint Headquartesr thuoitu hai chun vawisun khan Imphal hmuna a Office ah va hmu in, DGP-a a kaisangna chu an lawmpui hle thu hai hrilin, Hmar Thangsuopuon inbattirna an nei.


Post a Comment

Powered by Blogger.