CCPur: March 8, 2015 zantieng 4:30pm khan Parbung Hostel Rengkai a um chu Pu B. John Tlangtinkhuma IAS, Director, Commerce & Industries, Govt. of Manipur chun inchuklai hai inhmupuiin, hi hun a hin inchuklaihai chu tum nei a tumru tak le taima taka lekha inchuk dingin an fui a,vengting an fe hun a khawm Aithing cho le Hmunphi kek khawm nisien thaw rin neilo a, an sung-le-kuo hai an sinthawna kawngtin reng a tlawp tlat dingin an fui bawk.  Ama khawm Parbung a Vadungpui le Situi Vadung hai ah loin buol ve tho hieng chen a tlung thei chun, chu vadunga inbuol hlak thoinchuklaihai chu,tumruna le taima taka lekha an inchuk a ni chun, iengang sin insang khawm nisienla an hmu theiin, an chang thei thu hrillin chona a pek. Thuhrilna a nei zoin, hostel enkaituhai kuomah Rs. 2,000/- a tulna ang anga anlo hmang dingin a pek. Hi hostel hun intep tak kara a kanna chungthu a hin Parbung Hostel enkawltuhai chun lawmthu an hril a, Pathien-in malsawm dingin an ditsakna insang tak an inhlan.

Photo: Muona InfimatePost a Comment

Powered by Blogger.