Aizawl, January 5, 2015: UPC NE India hnuoia Aizawl East District hai chun kumthar January ni 1 a inthawk khan hmuon le hawp a fihlim lohai po chu Pulpit a inthawk Pathien thuhril an khap a, Lecturn a inthawkin thu an hril lem tah.

Hi hi an District sunga rorelna insangtak District Conference thu pass anga fepui a nih. Kohran Upa khawm nisien hmuon le hawp a thaw chun hril hran ngai ta lovin Lecturn a inthawkin thu an hril pei tah a nih. Hienga hma an lak lei hin hmuon le hawp nghei thar an pung thu an hril.

Post a Comment

Powered by Blogger.