CCPur, 15 Nov., 2014 (HT) : HSA Gen. HQ in Platinum Jubilee lawmna an fepui mek le inzawmin HSA GHQ thuoitu hai chun zanikhan Dr Rochunga Pudaite chu Sielmat-a a Bungalow hmuna an hang inhmupui a, Platinum Souvenir siemna dinga sum seng ding zatve a tum/pek ding thu a lo tiem. Hi chungthua hin HSA GHQ thuoitu hai chu Dr Rochunga Pudaite chunga lawmthu an hril a, sawt tak dam dingin ditsakna an inhlan.

Post a Comment

Powered by Blogger.