New Delhi, October 24, 2014: Vawisun khan Hmar FC Organising Board member hai chun tuta fe mek Indian Super League a inkhel Delhi Dynamos hai Manager inhmupuina an nei. Ei thu lakna in a hrildan chun Delhi Dynamos haiin Hmar FC an sponsor ding thu hril a ni a, tukum Tamchon Trophy a Hmar FC Jersey a khawm Delhi Dynamos hai Logo a chuongsa ngei ring a nih.
Pic: Hmar FC Organising Board le Delhi Dynamos Manager le Marketing head hai. Hmar naupangte hai hi zinga Delhi Dynamos le Chennai hai inkhel huna mascot ding hai an nih.


Post a Comment

Powered by Blogger.